Home
About
Services
Contact Us

     บริการของเรา


  บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากร
บริการด้านจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน เครื่องหมายการค้า
บริการรับลงโฆษณา ประกาศในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น .บริการทางด้านบัญชีและด้านภาษีอากร
บริษัท ไพบูลย์กฎหมาย การบัญชี จำกัด  มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ไว้ดูแลธุรกิจ และตอบคำถามในประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษี ของท่าน 


บริการทางด้านบัญชี ของบริษัทประกอบด้วย
 • จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  และตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทางบัญชี

 • จัดทำรายงานเป็นรายเดือน เช่น งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือตามบัญชี

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทฯของท่านตาม พรบ.การบัญชี 2543 ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องแจ้ง“ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ

 • ให้คำปรึกษา วางระบบบัญชีและวางระบบการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีในสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับสมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันทั่วไป ด้วยระบบ software ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมสรรพากร

 • จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินค้าคงเหลือ

 • เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรณีที่มีหนังสือเชิญพบ

 • จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)

 • จัดทำงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือตามวันที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วยงบดุล,งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน


บริการทางด้านภาษีอากร


บริษัท  ไพบูลย์กฎหมาย การบัญชี  จำกัด
  มีประสบการณ์ในการให้บริการวางแผนภาษี(Tax Planning) มากว่า 20 ปี โดยให้บริการวางแผนภาษีในธุรกิจเกี่ยวกับ โรงงานผลิตสินค้า นำเข้าและส่งออก กิจการซื้อมาขายไป รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจให้บริการ จนได้รับความไว้วางใจในการวางแผนภาษีให้กับบริษัทฯของคนไทย และบริษัทของชาวต่างชาติตลอดมา บริการทางด้านภาษีประกอบด้วย
 • บริการจัดทำพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด.1)
  ทุกครั้งที่บริษัทฯ ทำการจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับลูกจ้าง บริษัทฯจะต้องคำนวณภาษีเงินได้ตามวิธีการและหลักเกณฑ์พร้อมนำส่งภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายใน 7 วันของเดือนถัดไป

 • บริการจัดทำพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย   ( ภงด.3, ภงด.53 )
  ทุกครั้งที่บริษัทฯ จ่ายเงินอันเนื่องมาจากการใช้บริการหรือการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดาหรือ จากนิติบุคคล จะต้องคำนวณและหักภาษีตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์พร้อมนำส่งสรรพากรภายใน 7 วันของเดือนถัดไป

 • บริการจัดทำพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
  บริษัทฯ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องนำส่งแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้รับเรื่องการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วโดยการยื่นแบบแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ต่อกรมสรรพากรภายใน 15 วันของเดือนถัดไป

 • บริการจัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก)
  สำหรับเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายให้กับลูกจ้างต่อ 1 ปีภาษีที่ผ่านมาโดยนำส่งแบบแสดงรายการสรุปเงินเดือน (ภงด.1ก) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

 • บริการจัดทำพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
  สำหรับกิจการที่จดทะเบียนในปีแรกและมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการถ้ากิจการที่ผ่านรอบการดำเนินกิจการมาแล้ว จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภงด.51) ภายใน 2 เดือน หลังจากครบรอบดำเนินกิจการ 6 เดือนแรก พร้อมการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งปี เพื่อคำนวณภาษีจากผลกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 • บริการจัดทำพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)
  กิจการต้องจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) พร้อมงบการเงินและนำส่งต่อกรมสรรพากร ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ปิดรอบระยะเวลาบัญชี

 • บริการจัดทำแบบฟอร์ม ส.บช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  พร้อมนำยื่นต่อกองบัญชีธุรกิจภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบระยะเวลาบัญชี


ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดเวลาตามสัญญาบริการ งานด้านประกันสังคม
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน

 • ดำเนินการแจ้งเข้า -  แจ้งออกพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม

 • บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคม ฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ

กลับด้านบน


 งานบริการด้านทะเบียน

บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า บริการจดทะเบียนเลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชีภาษีอากร บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

 ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง  ในการดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล


 1. ชื่อนิติบุคคล
  ควรจะเตรียมชื่อที่ต้องการนำมาจดเป็นบริษัทฯ หรือห้างของเรา อย่างน้อย  3  ชื่อ  โดยเรียงลำดับจาก ชื่อที่ชอบที่สุด ดีที่สุด เป็นชื่อแรกในรายการจองชื่อนิติบุคคล และเรียงลงมาเรื่อยๆ 3 ชื่อ  ถ้าชื่อแรกไปซ้ำกับบริษัทฯ อื่นท่านก็จะได้ชื่อที่อยู่ในลำดับถัดมา

 2. ตราของนิติบุคคล
  จัดเตรียมรูปแบบตรายาง ของบริษัทฯ หรือ ห้าง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้ตามใจชอบ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามมิให้มีลักษณะที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ หรือเครื่องหมายราชการ เช่น เครื่องหมายกาชาด

  ขนาด             ไม่เล็ก หรือ ใหญ่เกินไป 
  ตัวหนังสือ        ชัดเจน อ่านง่าย (เมื่อประทับกับแป้นหมึก)
  ตัวย่อ             คำว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” , “บริษัทจำกัด”  ห้ามใช้คำย่อ เป็น หจก, บจก.
                      คำในภาษาอังกฤษ สามารถย่อได้ เป็น CO.,Ltd.  

 3. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
  ปกติจะมีแบบพิมพ์วัตถุประสงค์ของทางกรมพัฒนาธุรกิจที่เป็นแบบสำเร็จรูปอยู่แล้ว 22  ข้อ  โดยแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์สำหรับธุรกิจบริการ กับ ซื้อขายสินค้า
  แต่ในการจดทะเบียน ทางบริษัทฯ จะต้องพิมพ์วัตถุประสงค์ ข้อที่ 23.  ที่บริษัทฯ จะต้องทำหรือกำลังทำอยู่เพิ่มเติมลงไปในแบบ ว. อีกด้วย เช่น รับทำบัญชี

 4. สำนักงาน / ที่ตั้ง
  ท่านสามารถใช้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นที่ตั้งของบริษัทฯ / ห้างฯ
  1. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง เช่น ทะเบียนบ้าน
  2. เช่าอาคาร  เช่น  สัญญาเช่า
  3. เจ้าของยินยอมให้ใช้สถานที่ เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่


จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 
   

ระยะเวลาดำเนินการ
 1. จดตั้งบริษัทฯ ภายในวันเดียวกัน นับจากวันที่กรรมการลงลายมือชื่อในแบบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 2. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมเอกสารในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วน ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
ขอบเขตของงาน         
 1. ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ถ้าจดทุนจดทะเบียนเกิน 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมจะคิดตามอัตราส่วนของทุน
 2. จองชื่อนิติบุคคล
 3. ทำตรายาง
 4. ทนายความเซ็นต์ชื่อรับรอง ลายเซ็นต์ของผู้ขอจดทะเบียน
 5. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 6. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 7. คัดสำเนาเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ เช่น เปิดบัญชีธนาคาร ,จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 8. ขอเลขผู้เสียภาษีอากรของบริษัท และ กรรมการ
 9. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
บริการเพิ่มเติม
 1. รายงานการประชุมเปิดบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของบริษัท


จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน


ระยะเวลาดำเนินการ
 1. จดตั้งห้างฯ ระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนจนแล้วเสร็จ ภายใน 2 วัน นับจากวันที่หุ้นส่วนผู้จัดการลงลายมือชื่อในแบบจดทะเบียนจัดตั้งห้าง
 2. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมเอกสารในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วน ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
ขอบเขตของาน 
 1. หุ้นส่วน 2 คน ถ้าเกินคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มตามจำนวนที่เกิน
 2. จองชื่อนิติบุคคล
 3. ทำตรายาง
 4. ทนายความเซ็นต์วิสามัญจดตั้งห้างฯ
 5. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 6. คัดสำเนาเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ เช่น เปิดบัญชีธนาคาร ,จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. ขอเลขผู้เสียภาษีอากร
 8. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 


จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บริษัท/ห้างหุ้นส่วน


ระยะเวลาดำเนินการ
 1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จ ภายใน 2 วัน นับจากวันที่กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการลงลายมือชื่อในแบบจดทะเบียน
ขอบเขตของาน         
 1. จัดเตรียมเอกสารชุดประกอบการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
 2. รับ-ส่งเอกสาร ที่นำเสนอต่อกรรมการ/ห้างหุ้นส่วน เพื่อลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์
 3. ทนายความเซ็นต์วิสามัญจดเปลี่ยนแปลง
 4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 5. คัดเอกสารสำคัญแสดงการจดเปลี่ยนแปลงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น หนังสือรับรอง ,รับรองตรายาง ,บริคณห์สนธิ เป็นต้น
 6. นำส่งเอกสาร พร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ (กรณีที่ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ประกอบดัวย
 1. เปลี่ยนกรรมการ
 2. เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
 3. ตรายาง
 4. วัตถุประสงค์
 5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 6. เพิ่มสาขา


จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี

ขอบเขตของาน
 1. จดทะเบียนเลิก
 2. ประกาศหนังสือพิมพ์
 3. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก
 4. จัดทำงบการเงินชำระบัญชี
 5. จดทะเบียนชำระบัญชี
 6. จดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. คืนบัตรผู้เสียภาษีอากร


จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล

ขออนุญาตขายเหล้า-บุหรี่  ของไทย – ต่างประเทศ

บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน

กลับด้านบน

 บริการรับลงโฆษณา ประกาศในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น

รับลงโฆษณา ประกาศในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ ริชนิวส์
ให้กับหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนทั่วไป เช่น

 1. บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชน
 2. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์
 3. บริษัทประกันภัย
 4. คำสั่งศาล
 5. ธนาคาร

ขอบเขตการทำงาน

 1. ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท
 2. ประกาศแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อต่างๆ
 3. ประกาศควบบริษัท ลดทุน เพิ่มทุน
 4. ประกาศแก้ไขข้อบังคับ
 5. ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
 6. ประกาศแจ้งให้เจ้าหนี้และไถ่ถอนจำนอง
 7. ประกาศจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น

กลับด้านบน


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ติดต่อเรา

ที่อยู่ 147/121-122 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.02-884-5991-3 แฟกซ์ 02-884-5990
© 2023 PHAIBOON-ACC.COM All Rights Reserved.